img
españolhorca
českyšibenice
polskiszubienica
françaispotence
slovenskyšibenica
englishgallows
deutchGalgen